Usage Statistics for flyingmarmot.com

Summary Period: March 2021
Generated 01-Apr-2021 03:46 PDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2021
Total Hits 24768
Total Files 0
Total Pages 24061
Total Visits 2620
Total KBytes 6006
Total Unique Sites 708
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 4744
Total Unique User Agents 246
. Avg Max
Hits per Hour 33 283
Hits per Day 798 1289
Files per Day 0 0
Pages per Day 776 1103
Sites per Day 22 49
Visits per Day 84 112
KBytes per Day 194 316
Hits by Response Code
Code 301 - Moved Permanently 100.00% 24768

Daily usage for March 2021

Daily Statistics for March 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 965 3.90% 0 0.00% 954 3.96% 95 3.63% 36 5.08% 234 3.89%
2 1092 4.41% 0 0.00% 1072 4.46% 99 3.78% 39 5.51% 265 4.41%
3 1080 4.36% 0 0.00% 1068 4.44% 95 3.63% 33 4.66% 262 4.36%
4 507 2.05% 0 0.00% 496 2.06% 65 2.48% 23 3.25% 123 2.04%
5 604 2.44% 0 0.00% 597 2.48% 75 2.86% 25 3.53% 146 2.44%
6 840 3.39% 0 0.00% 823 3.42% 89 3.40% 31 4.38% 203 3.38%
7 1125 4.54% 0 0.00% 1103 4.58% 105 4.01% 32 4.52% 272 4.54%
8 1020 4.12% 0 0.00% 1009 4.19% 112 4.27% 35 4.94% 247 4.11%
9 842 3.40% 0 0.00% 817 3.40% 97 3.70% 49 6.92% 204 3.40%
10 689 2.78% 0 0.00% 676 2.81% 95 3.63% 35 4.94% 167 2.78%
11 891 3.60% 0 0.00% 854 3.55% 94 3.59% 32 4.52% 218 3.63%
12 579 2.34% 0 0.00% 530 2.20% 86 3.28% 42 5.93% 141 2.36%
13 798 3.22% 0 0.00% 788 3.28% 100 3.82% 28 3.95% 193 3.22%
14 897 3.62% 0 0.00% 876 3.64% 111 4.24% 39 5.51% 217 3.62%
15 860 3.47% 0 0.00% 845 3.51% 84 3.21% 27 3.81% 208 3.47%
16 363 1.47% 0 0.00% 347 1.44% 56 2.14% 20 2.82% 88 1.46%
17 515 2.08% 0 0.00% 490 2.04% 82 3.13% 38 5.37% 125 2.08%
18 732 2.96% 0 0.00% 719 2.99% 84 3.21% 31 4.38% 177 2.95%
19 694 2.80% 0 0.00% 677 2.81% 84 3.21% 33 4.66% 168 2.80%
20 323 1.30% 0 0.00% 305 1.27% 58 2.21% 23 3.25% 78 1.30%
21 605 2.44% 0 0.00% 588 2.44% 74 2.82% 30 4.24% 146 2.44%
22 787 3.18% 0 0.00% 776 3.23% 86 3.28% 33 4.66% 190 3.17%
23 543 2.19% 0 0.00% 530 2.20% 70 2.67% 29 4.10% 132 2.19%
24 852 3.44% 0 0.00% 840 3.49% 80 3.05% 25 3.53% 206 3.44%
25 1289 5.20% 0 0.00% 1080 4.49% 100 3.82% 37 5.23% 316 5.25%
26 987 3.98% 0 0.00% 973 4.04% 87 3.32% 39 5.51% 239 3.98%
27 1096 4.43% 0 0.00% 1078 4.48% 99 3.78% 37 5.23% 266 4.42%
28 994 4.01% 0 0.00% 982 4.08% 88 3.36% 35 4.94% 241 4.01%
29 805 3.25% 0 0.00% 796 3.31% 90 3.44% 31 4.38% 195 3.25%
30 743 3.00% 0 0.00% 730 3.03% 95 3.63% 29 4.10% 180 3.00%
31 651 2.63% 0 0.00% 642 2.67% 87 3.32% 33 4.66% 158 2.62%

Hourly usage for March 2021

Hourly Statistics for March 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 33 1038 4.19% 0 0 0.00% 33 1030 4.28% 8 251 4.18%
1 34 1071 4.32% 0 0 0.00% 33 1053 4.38% 8 259 4.32%
2 31 976 3.94% 0 0 0.00% 31 962 4.00% 8 236 3.94%
3 33 1026 4.14% 0 0 0.00% 32 1016 4.22% 8 248 4.14%
4 32 1020 4.12% 0 0 0.00% 32 1002 4.16% 8 247 4.12%
5 33 1026 4.14% 0 0 0.00% 32 1009 4.19% 8 249 4.14%
6 33 1042 4.21% 0 0 0.00% 33 1027 4.27% 8 253 4.20%
7 35 1096 4.43% 0 0 0.00% 34 1060 4.41% 9 266 4.43%
8 32 999 4.03% 0 0 0.00% 31 980 4.07% 8 242 4.03%
9 31 968 3.91% 0 0 0.00% 30 945 3.93% 8 234 3.90%
10 32 1009 4.07% 0 0 0.00% 31 984 4.09% 8 244 4.07%
11 32 995 4.02% 0 0 0.00% 31 978 4.06% 8 241 4.01%
12 35 1114 4.50% 0 0 0.00% 34 1076 4.47% 9 270 4.50%
13 30 944 3.81% 0 0 0.00% 29 920 3.82% 7 228 3.80%
14 29 904 3.65% 0 0 0.00% 28 882 3.67% 7 219 3.65%
15 32 1011 4.08% 0 0 0.00% 31 990 4.11% 8 245 4.08%
16 41 1281 5.17% 0 0 0.00% 33 1045 4.34% 10 315 5.25%
17 29 920 3.71% 0 0 0.00% 29 902 3.75% 7 223 3.71%
18 31 974 3.93% 0 0 0.00% 30 952 3.96% 8 236 3.93%
19 32 1011 4.08% 0 0 0.00% 32 997 4.14% 8 245 4.08%
20 32 1020 4.12% 0 0 0.00% 32 1001 4.16% 8 247 4.12%
21 34 1065 4.30% 0 0 0.00% 33 1038 4.31% 8 258 4.29%
22 37 1165 4.70% 0 0 0.00% 36 1135 4.72% 9 282 4.70%
23 35 1093 4.41% 0 0 0.00% 34 1077 4.48% 9 265 4.41%

Top 30 of 708 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1959 7.91% 0 0.00% 474 7.90% 980 37.40% 176.110.134.2
2 388 1.57% 0 0.00% 94 1.56% 14 0.53% 143.255.58.57
3 294 1.19% 0 0.00% 71 1.19% 19 0.73% 185.163.46.149
4 281 1.13% 0 0.00% 68 1.13% 24 0.92% 185.108.107.48
5 254 1.03% 0 0.00% 65 1.08% 1 0.04% 119.29.109.115
6 244 0.99% 0 0.00% 59 0.98% 16 0.61% 185.189.114.167
7 235 0.95% 0 0.00% 57 0.95% 8 0.31% 194.150.167.106
8 233 0.94% 0 0.00% 56 0.94% 13 0.50% 82.145.56.114
9 224 0.90% 0 0.00% 54 0.90% 8 0.31% 84.247.50.240
10 213 0.86% 0 0.00% 52 0.86% 10 0.38% 131.153.41.218
11 202 0.82% 0 0.00% 49 0.81% 10 0.38% 82.102.23.75
12 198 0.80% 0 0.00% 48 0.80% 11 0.42% 91.197.235.140
13 189 0.76% 0 0.00% 46 0.76% 15 0.57% 143.202.163.82
14 180 0.73% 0 0.00% 44 0.73% 18 0.69% 5.154.174.51
15 178 0.72% 0 0.00% 43 0.72% 6 0.23% 185.108.106.230
16 171 0.69% 0 0.00% 41 0.69% 8 0.31% 103.209.252.63
17 163 0.66% 0 0.00% 39 0.66% 10 0.38% 173.245.209.7
18 161 0.65% 0 0.00% 39 0.65% 5 0.19% 45.133.192.171
19 158 0.64% 0 0.00% 38 0.64% 10 0.38% 173.245.209.81
20 152 0.61% 0 0.00% 37 0.61% 5 0.19% 173.245.209.33
21 150 0.61% 0 0.00% 36 0.60% 5 0.19% 104.238.39.154
22 150 0.61% 0 0.00% 36 0.60% 9 0.34% 116.90.73.16
23 150 0.61% 0 0.00% 36 0.60% 6 0.23% 143.255.58.41
24 150 0.61% 0 0.00% 36 0.60% 4 0.15% 173.245.209.21
25 150 0.61% 0 0.00% 36 0.60% 9 0.34% 173.245.209.27
26 150 0.61% 0 0.00% 36 0.60% 7 0.27% 173.245.209.45
27 150 0.61% 0 0.00% 36 0.60% 4 0.15% 173.245.209.57
28 150 0.61% 0 0.00% 36 0.60% 4 0.15% 173.245.209.76
29 150 0.61% 0 0.00% 36 0.60% 3 0.11% 185.245.84.24
30 150 0.61% 0 0.00% 36 0.60% 3 0.11% 2.58.12.170

Top 10 of 708 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1959 7.91% 0 0.00% 474 7.90% 980 37.40% 176.110.134.2
2 388 1.57% 0 0.00% 94 1.56% 14 0.53% 143.255.58.57
3 294 1.19% 0 0.00% 71 1.19% 19 0.73% 185.163.46.149
4 281 1.13% 0 0.00% 68 1.13% 24 0.92% 185.108.107.48
5 254 1.03% 0 0.00% 65 1.08% 1 0.04% 119.29.109.115
6 244 0.99% 0 0.00% 59 0.98% 16 0.61% 185.189.114.167
7 235 0.95% 0 0.00% 57 0.95% 8 0.31% 194.150.167.106
8 233 0.94% 0 0.00% 56 0.94% 13 0.50% 82.145.56.114
9 224 0.90% 0 0.00% 54 0.90% 8 0.31% 84.247.50.240
10 213 0.86% 0 0.00% 52 0.86% 10 0.38% 131.153.41.218

Top 30 of 4744 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1059 4.28% - (Direct Request)
2 283 1.14% http://hydraruzdspnew4ag.com/
3 272 1.10% http://hydraruzdspnew4ag.com
4 195 0.79% https://hydra4webe.com
5 194 0.78% https://hydra4webe.com/
6 192 0.78% https://lolz.guru/articles
7 189 0.76% https://hydra9webe.com/
8 187 0.76% https://hydra2webes.com/
9 185 0.75% https://lolz.guru/market
10 180 0.73% https://hydra9webe.com
11 179 0.72% https://hydra9webes.com/
12 176 0.71% https://hydra2webes.com
13 176 0.71% https://hydra9webes.com
14 174 0.70% https://lolz.guru/market/
15 171 0.69% https://hydra6webe.com/
16 157 0.63% https://hydra6webe.com
17 157 0.63% https://rentaremotecomputer.com/
18 155 0.63% https://assets.falco3d.com/
19 154 0.62% https://crackzipraronline.com
20 147 0.59% https://t.me/PegasRUS/
21 146 0.59% https://lolz.guru/articles/
22 144 0.58% https://rentaremotecomputer.com
23 139 0.56% https://assets.falco3d.com
24 134 0.54% https://darkmoney.pl/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021
25 131 0.53% https://fraud-world.top/
26 129 0.52% https://crackzipraronline.com/
27 125 0.50% https://fraud-world.top
28 123 0.50% https://world-games.online/nozhi/
29 109 0.44% https://world-games.online/zmejka/
30 108 0.44% https://world-games.online/kazualnye-igry/

Top 20 of 271 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 1.03% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/remont-kvartir/remont-gostinoj/
2 3 1.03% https://sdprogress.ru/sertifikatsiya/sertifikat-iso-14001/
3 2 0.68% derritela de amor
4 2 0.68% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/reviews/
5 2 0.68% https://domingo-kzn.ru/blog/imushhestvennyj-nalogovyj-vychet-pri-stroitelstve-doma/
6 2 0.68% https://domingo-kzn.ru/projects/
7 2 0.68% https://domingo-kzn.ru/projects/prostornyj-odnoetazhnyj-dom-182-m2/
8 2 0.68% https://gnb-gost.ru/krasnodar/prokladka-kanalizacii/zamena-truboprovodov/
9 2 0.68% https://sdprogress.ru/yur-uslugi/likvidatsiya-firm/
10 2 0.68% https://specznak777.ru/
11 2 0.68% https://specznak777.ru/blog/skolko-dnej-mozhno-ezdit-bez-nomerov/
12 2 0.68% https://specznak777.ru/tri-odinakovye-cifry/
13 2 0.68% https://spina.studio/
14 2 0.68% https://spina.studio/blog/kto-takoj-osteopat/
15 2 0.68% https://spina.studio/lechenie/lechenie-gryzhi-i-protruzii-bez-operacii-i-medikamentov/
16 2 0.68% https://spina.studio/specialisty/manualnyj-terapevt/
17 2 0.68% https://tesla-mash.ru/samara/kioskovaya-transformatornaya-podstanciya/
18 2 0.68% megapublicador
19 2 0.68% root megemon delay viagra
20 1 0.34% celulitis nunca mas

Top 15 of 246 Total User Agents
# Hits User Agent
1 702 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
2 699 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
3 691 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 689 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
5 688 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
6 682 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 677 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
8 676 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
9 675 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
10 675 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
11 674 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 672 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
13 671 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 671 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 669 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36

Usage by Country for March 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 24768 100.00% 0 0.00% 6006 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20